Two tigers - Liǎng zhī láohuMouse and Cat (Lao shu he Mao)Mouse and Cat

小老鼠上登台
xiǎo lǎo shǔ shàng dēng tái
偷油吃下不来
tōu yóu chī xiàbulái
喵喵喵猫来了
miāo miāo miāo máo lái liáo
叽里咕噜滚下来
jīligūlu gǔn xiàlái
小老鼠偷吃米
xiǎo lǎo shǔ tóu chī mǐ
米缸大摔下去
mǐ gāng dà shuāi xià qù
喵喵喵猫来了
miāo miāo miāo māo lái liáo
劈里啪啦跑回去
pīlipālā pǎo huí qù


Firefly (Ying huo cong)