The Olympic Theme Song

The Olympic Theme Song 2008
wǒ hé nǐ 我和你
xīn lián xīn心连心
tóng zhù dì qiú cūn同住地球村
wèi mèng xiǎng为梦想
qiān lǐ xíng千里行
xiāng huì zài Běi jīng相会在北京
lái ba péng yǒu来吧 朋友
shēn chū nǐ de shǒu伸出你的手
wǒ hé nǐ我和你
xīn lián xīn心连心
y
ǒng yuǎn yī jiā rén永远一家人

You and me
From one world
We are family
Travel, dream
A thousand miles
Meeting in Beijing
Come together
Put your hand in mine
You and me
From one world
We are family