Deep Night RainJasmine Flower

Mò li huā
Hǎo yī duǒ měi lì de mò li huā
Hǎo yī duǒ měi lì de mò li huā
Fēn fāng měi lì mǎn zhī yā
Yòu xiāng yòu bái rén rén kuā
Ràng wǒ lái jiāng nǐ zhāi xià
Sòng gěi bié rén jiā
Mò li huā yā mò li huā

What a beautiful jasmine flower
What a beautiful jasmine flower
Sweet-smelling, beautiful, stems full of buds
Fragrant and white, everyone praises
Let me pluck you down
Give to someone
Jasmine flower, oh jasmine flower