Where is my friend?

Ten little friends
Yi ge, liang ge, san ge xiao peng you, (1,2,3 little friends) 一个两个三个小朋友
si ge, wu ge, liu ge xiao peng you, (4, 5, 6 little friends) 四个五个六个小朋友
qi ge, ba ge, jiu ge xiao peng you, (7, 8, 9 little friends)
七个八个九个小朋友
Di shi ge xiao peng you zhan qi lai(the 10th little friend stands up
第十个小朋友站起来
Shi ge, jiu ge, ba ge xiao peng you, (10, 9, 8 little friends)
十个,九个,八个小朋友
qi ge, liu ge, wu ge xiao peng you,(7, 6, 5 little friends)
七个,六个,五个小朋友
si ge, san ge, liang ge xiao peng you(4, 3, 2 little friends)
四个,三个,两个小朋友
di yi ge xiao peng you zhan qi lai (the 1st little friend, stand up)
第一个小朋友站起来