A number songWhere is my friend?

Where is my friend?
Yi er san si wu liu qi, (one, two, three, four, five, six, seven)一二三四五六七
Wo de peng you zai na li(Where is my friend?) 我的朋友在哪裡
Zai zhe li, zai zhe li (Here, here) 在這裡在這裡
Wo de peng you zai zher li (My friend is here) 我的朋友在這裡
La la la la zhen huan xi (la la la la, so happy) 啦啦啦啦真歡喜
Tong chang ge lai tong you xi (sing together, play together)同唱歌來同遊戲
Xiao xi xi, duo tian mi(We laugh, it’s sweet) 笑嘻嘻,多甜蜜
Wo de peng you jiu shi ni(My friend is you!) 我的朋友就是你

Counting friends

shíge xiǎopéngyǒu song